State Governor Andhra Pradesh Shri E.S Lakshmi Narasimhan Arunachal Pradesh Shri J.P. Rajkhowa Assam Shri Padmanabha Balakrishna Acharya (Add. Charge) Bihar Shri Ram Nath Kovind Chhattisgarh Shri Balramji Dass Tandon Continue Reading »